1-700-70-90-71
דגל אנגליה

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

1. מבוא

ברוכים הבאים לאתר www.inca.co.il (להלן: “האתר") אשר הינו בבעלותה של חברת אינקה מדיה בע"מ ח.פ 514985589 מרחוב שיפון 3, רמת השרון (להלן: “מפעילת האתר"). מפעילת האתר משמשת כמנהלת ומתפעלת האתר, ומספקת לגולשים באתר תכנים ומידע בקשר לפעילותה, לקוחותיה, עובדיה וכן תכנים ומידע בקשר לפעילותה העסקית, קרי, מתן שירותי קידום אורגני וממומן של אתרי אינטרנט באתר “גוגל" ואתרי אינטרנט אחרים, לרבות תוצאות של פעילות המבוצעת עבור לקוחותיו.

התכנים המפורסמים באתר נכתבים על ידי צוות עובדי מפעיל האתר, התכנים המפורסמים באתר מוטמעים באתר על ידי מפעילת האתר בלבד, חברת ITU הינה מי אשר אחראית על הניהול הטכני של האתר. (“מערכת מנהלי האתר").

למען הסר ספק, התכנים המפורסמים באתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי או אחר ולא יכולים להוות תחליף לייעוץ מקצועי כלשהו.

התכנים המוצגים באתר הינם תכנים שמטרתם לספק מידע ראשוני אודות מפעילת האתר ולקוחותיה בלבד, והם אינם מחליפים או משמשים כייעוץ ו/או כחוות דעת מקצועית או האחרת אשר יכולים לשמש כתחליף להתייעצות עם גורם/איש מקצוע בעל מומחיות בתחום מסוים. התכנים המפורסמים באתר הינם מבטאים את דעתם של מפעילת האתר ומערכת מנהלי האתר בהתאם לדעתם, לידע האישי ותפיסת עולם, ולפיכך אין לראות בתכנים המפורסמים באתר כחוות דעת ו/או כמידע מקצועי.

תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם פונים ומתייחסים, לשני המינים.

תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות מופנות לכל אדם ו/או ארגון ו/או תאגיד ו/או מוסד אחר, אשר גולש באתר באמצעות מחשב ו/או מכשיר סלולרי ו/או כל אמצעי תקשורת ו/או כל אמצעי טכנולוגי אחר (להלן: “משתמש").

2. הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר

מובהר כי תנאי מקדמי לשימוש באתר הינו אישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר. על כן, כל משתמש הגולש באתר מודע ומאשר כי ידוע לו שהשימוש באתר ובתכנים המפורסמים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן.

מפעילת האתר ומערכת מנהלי האתר מתייחסים בכבוד רב לפרטיותך, ומבקשים כי תקרא את כל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר המפורטים להלן בעיון רב, כדי שתוכל להפיק תועלת מרבית מן האתר, כל זאת מבלי שיגרם לך אי נוחות, אי נעימות ו/או פגיעה כלשהי.

יודגש ויובהר, כי מעצם הכניסה והשימוש באתר ו/או בתכניו, מעידים על הסכמתך ואישורך כמשתמש באתר לאמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטת להלן. במידה ואינך מאשר, מקבל ומסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, הרי שאינך רשאי ומתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

למען הסר ספק, חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באופן הנוגד את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אשר מפורטים לעיל ולהלן ו/או בכל אופן אשר לא הותר במסגרת תנאי השימוש ומדינות הפרטיות של האתר, למעט אם נתקבלה הסכמה מפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר.

התנאים המפורטים בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, חלים על השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות שימוש באתר מכל מכשיר סלולרי ו/או מחשב ו/או כל אמצעי תקשורת ו/או אמצעי טכנולוגי אחר המאפשר גלישה באתר, בין אם השימוש נעשה באמצעות רשת אינטרנטית ו/או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.

3. השימוש באתר

מובהר בזאת כי השימוש באתר ייעשה על פי ההוראות המפורטות בתנאי השימוש, כדלקמן:

1. על משתמש באתר חל איסור להפיץ “דבר פרסומת" (כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982) ו/או “דואר זבל" (spam) ו/או לגרום בכל דרך שהיא להצפת שרתי האתר.

2. חל איסור מוחלט על ביצוע כל הפרעה לפעילות האתר, מכל מין וסוג שהוא ובכל דרך שהיא.

3. ביצוע פעולות מסוג התחזות לתאגיד ו/או לאדם ו/או לגוף כלשהו אסורה בהחלט ו/או ביצוע שידור או הפצה, בכל דרך שהיא, של חומרים ו/או מידע מטעה ו/או חסר ו/או שגוי ו/או שקרי ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי.

במקרה של הפרת הוראות סעיף זה, תהא למפעילת האתר הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר ו/או להשעות ו/או לבטל ו/או לחסום שימוש של משתמש באתר ו/או לסרב לספק איזה מן השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר לאותו משתמש ולכל מי מטעמו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדת למפעילת האתר על פי כל דין.

4. אין לעשות שימוש, לרבות אך לא רק, להעתיק, לשנות ולהציג את האתר ותכניו בכל דרך שהיא באמצעות כל אביזר, מכשיר, מחשב, תוכנה, מתקן או אמצעי תקשורת אשר משנה, בכל דרך שהיא, את האתר ותכניו ו/או עיצובו, לרבות אך לא רק, בפורמט של פרסומות ו/או תוכן מסחרי.

5. חל איסור על ביצוע כל העתקה, שכפול, עיבוד, שינוי, איסוף מידע, שאיבת מידע, הפצה, אחסון, מכל מין וסוג שהוא, ו/או פירוק או הרכבה מחדש של מרכיבי האתר, כולם או מקצתם.

6. מובהר כי אין לעשות שימוש באתר ו/או תכניו ו/או ביישומיו באמצעות כל יישום ממחושב, לרבות באמצעות מחשב ו/או תוכנה ו/או כל אמצעי טכנולוגי ו/או אמצעי תקשורת אחר, לרבות אך לא רק, תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד’, לצורך עריכת סריקה ו/או העתקה ו/או אחזור ו/או חיפוש תכנים ו/או נתונים מתוך האתר, למעט סריקות אשר נעשו על ידי אתר “גוגל" ו/או כל מי מטעמה.

7. למען הסר ספק, אין לעשות שימוש או ליצור באמצעות האמצעים המפורטים בסעיף 6 אוסף, מאגר או מקור אחסון של יישומים או תכנים מן האתר.

8. חל איסור להעלות לאתר תכנים ו/או קישורים שיש בהם משום הטרדה, איום עוינות, השמצה, עלבון, גזענות, הפליה, גסות, פורנוגרפיה ו/או תוכן המהווה הוצאת דיבה, לשון הרע, המרדה, הטעיה מכוונת ו/או בעל כל אופי בלתי חוקי אחר, לרבות ומבלי לגרוע תוכן המהווה פגיעה/חדירה לפרטיות של אחר כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ו/או המנוגד לחוק ו/או שפרסומו מנוגד לחוק ו/או המעודד פעילות המנוגדת לחוק.

9. חל איסור מוחלט לשדר ו/או להפיץ בכל דרך שהיא, כל סוג של וירוס ו/או תוכנה ו/או קוד מחשב, אשר ייעודם להרוס ו/או להטריד ו/או להפריע ו/או להגביל את השימוש במחשבים ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בשרתים של מפעילת האתר או משתמשי האתר. כמו כן, חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר במסגרת (frame) אתר אחר, ו/או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר.

10. חל איסור מוחלט לעשות שימוש במסגרת האתר בכל תוכן אשר השימוש בו מהווה הפרת זכויות של צד ג’ ו/או משתמש, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, בין אם רשומים ובין אם לא, והפרת זכויות חוזיות ו/או קנייניות אחרות של צד ג’ כלשהו לרבות זכויות.

11. חל איסור מוחלט לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב. כמו כן, למשתמשי האתר אסור לאסוף מידע על משתמשי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה, לרבות אך לא רק, למכור ו/או להפציץ ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע כלשהו הקיים באתר או כל שימוש אחר אשר עלול לפגוע במפעילת האתר ו/או בכל מי מטעמה ו/או באדם או גוף אחר.

4. התקשרות עסקית

מובהר בזאת כי האתר אינו מהווה כפלטפורמה למכירות כלשהן, אלא משמש לצרכים של מפעילת האתר המפורטים בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, ומפעילת האתר איננה ולא תחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.

5. אחריות ופרסומים באתר

1. מפעילת האתר תהיה רשאית לפרסם באתר כל פרסומות של עסקיה ו/או למכור שטחי פרסום לכל צד ג’ אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להידרש לקבל את הסכמתו של כל צד ג’ אחר.

2. מובהר בזאת כי מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או ההוצאה שייגרמו למשתמש באתר ו/או לכל צד ג’ אחר בנוגע לכל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.

3. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל, מכל מין וסוג שהוא, שנבע מקשר שהגיע בין משתמשי האתר לבין כל צד ג’ אחר וזאת אף במקרה בו משתמשי האתר נחשפו לראשונה לכל צד ג’ מתוך פרסום שנעשה באתר.

4. יודגש, כי כל הסתמכות של משתמש ו/או של כל צד ג’ אחר, על כל פרסום, מידע, תוכן, כתבה, שירות, מוצר, דעה או עמדה, אשר הוצגו ו/או יוצגו ו/או המוצגים ו/או אשר פורסמו ו/או יפורסמו ו/או המפורסמים באתר ו/או בכל אתר אחר אליו קיימת גישה מן האתר, נעשה על פי שיקול דעת הבלעדי ואחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או כל צד ג’ אחר.

5. כמו כן, מובהר בזאת, כי למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות לכל התקשרות שהיא שתיווצר בין משתמשי האתר ו/או כל צד ג’ אחר לבין צד ג’ אחר, לרבות אך לא רק, למצגים אשר יוצגו ו/או יפרסמו על ידו באתר ו/או במקומות אחרים ו/או לטיב השירות או המוצר שיסופק ו/או לאיכות המוצר או השירות ו/או למועד הספקתו ו/או לכל נושא או התחייבות אחרת הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, להתקשרות שנעשתה או תעשה בין משתמשי האתר ו/או כל צד ג’ אחר לבין כל צד ג’ אחר.

6. יצוין, כי מפעילת האתר משתדלת ועושה כל מאמץ שהמידע והתכנים המוצגים באתר יהיו מדויקים ונכונים ככל האפשר. עם זאת, ועל אף מאמצים אלו, ייתכנו שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות, הנובעים בין היתר, כתוצאה מתקלות טכניות ו/או תקלות אחרות, מעשים ו/או מחדלים של צדדים ג’, טעויות אנוש.

7. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס לפרסומים ו/או תכנים ו/או מוצגים המופיעים באתר ו/או בכל אמצעי טכנולוגי המפנה לאתר ו/או לאפליקציה של האתר, בין אם אלו הוטמעו ו/או פורסמו באתר על ידי מפעילת האתר ובין אם אלו הוטמעו ו/או פורסמו באתר על ידי צד ג’ אחר.

8. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בנוגע לאמינותם, דיוקם, מהימנותן, אמיתותם של התכנים המפורסמים ו/או של המידע המוצג באתר ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה, אבדן הכנסה, עגמת נפש, אי נוחות וכד’, אשר ייגרמו, במישרין ו/או בעקיפין, למשתמשי האתר ו/או למי מטעמם ו/או לרכושם, כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש באתר ו/או על כל תוכן המוצג או מפורסם באתר.

9. מובהר בזאת, כי על משתמשי האתר מוטלת האחריות והחובה לבדוק במקורות מידע נוספים כל מידע המוצג באתר בטרם הסתמכות על אותו מידע או שימוש בו. מפעילת האתר לא תהיה אחראית בכל מקרה לתכנים ולתוצאות, ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו או עלולות להיגרם למשתמשי האתר ו/או לצד ג’ אחר ו/או לרכושם עקב הסתמכות או שימוש במידע ו/או תכנים המפורסמים ו/או מוצגים באתר. על כן, משתמשי האתר מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה בנוגע לנושאים המפורטים בסעיף זה ונוטלים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הפסד, הוצאה, אבדן הכנסה, עגמת נפש וכד’.

10. מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בכל מקרה שהוא לכל נזק, הפסד, הוצאה, אבדן הכנסה, עגמת נפש וכד’ שיגרם, ככל שייגרם, עקב העדר אפשרות לעשות שימוש באתר, מכל סיבה שהיא, ו/או בשל הסתמכות על השימוש באתר ושירותיו.

11. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה, אבדן הכנסה, עגמת נפש וכד’, שייגרם כתוצאה מכל קישור המצוי באתר לתכנים מהאתר ומכל הצגה ו/או פרסום של תכנים אחרים באתר. משתמשי האתר ו/או כל צד ג’ אחר, נושאים בחובה ובאחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת לכל נזק, הפסד, הוצאה, אבדן הכנסה, עגמת נפש וכד’, אשר ייגרם או עלול להיגרם להם עקב שימוש בקישורים אשר יוצגו באתר כאמור.

6. הקניין הרוחני

מובהר בזאת, כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, רעיונות, שיטות עבודה, עיצובים, לוגו, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים ביחס לאתר, מידע המוצג באתר, מאמרים המוצגים באתר ו/או כל תוכן, כתבה או מידע אחר המוצג באתר ו/או כל פעולה אחרת הייחודית והבלעדית למפעילת האתר או לאתר וכד’, שמורים בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר ו/או של לקוחותיה, ככל ומדובר בסימנים מסחריים של לקוחותיה (להלן: “הקניין הרוחני").

על כן, למשתמשים האתר ו/או כל צד ג’ אחר, אסור בהחלט לעשות כל שימוש בקניין הרוחני של מפעילת האתר, לרבות אך לא רק, להעתיקו, לפרסמו, לשכפלו, לשנותו ו/או לעשות בו כל שימוש אחר כלשהו, לרבות אך לא רק, שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר. מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט לבצע באתר שינויים כלשהם, להעתיקו, לשכפלו, לשדרו, להציג בפומבי ו/או לבצע בפומבי, להפיץ אותו, לעבדו, ליצור יצירות נגזרות מן האתר, למסור מידע או להעבירו לצד ג’, להשכירו, לפרסמו, למכרו, באתר כולו ו/או בכל חלק ממנו, ובכל דרך שהיא, מבלי לקבל את הסכמתה של מפעילת האתר מראש ובכתב ו/או מבעלי זכויות אחרים בקניין הרוחני, לפי העניין.

כל התכנים, הידע, הרעיונות והמידע המוצג באתר, שייך למפעילת האתר ונמצא בבעלותה הבלעדית ו/או של צד ג’ אחר ו/או של מי מטעמם, אשר התיר למפעילת האתר לעשות שימוש בקניין רוחני אשר בבעלותו, לפי העניין.

מסירתם של מודעות ו/או תכנים על ידי משתמשי האתר ו/או לקוחות או ספקי מפעילת האתר (להלן: “המעביר") לצורך פרסומם באתר, מהווה אישור מעצם מסירתם למפעילת האתר להצגה או פרסום, כי המעביר הינו בעל כל הזכויות בתוכן האמור, כי המעביר מעביר את התוכן כשהוא בעל ההרשאה המתאימה וכן כי הוא רשאי להעביר את התוכן להצגה או פרסום למפעילת האתר באתר ולהעניק זכויות שימוש כנדרש בתוכן המועבר. ההרשאה למפעילת האתר תהיה ללא הגבלה בזמן ובמקום, ללא הגבלת שימוש וללא תמורה מצד מפעילת האתר. מפעילת האתר תהא רשאית לעשות בו כל שימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות מחוץ לאתר ובדרך של דפוס, מדיה דיגיטאלית ו/או בכל דרך אחרת, ללא צורך בקבלת הסכמה מפורשת וזאת למעט אם נקבע אחרת בין מפעילת האתר למעביר מראש ובכתב.

7. מדיניות הפרטיות

מפעילת האתר מכבדת ומקפידה על שמירת פרטיותכם. להלן תובהר מדיניות שמירת הפרטיות הנהוגה באתר, פירוט המידע אשר נשמר באתר, פירוט המידע אשר לא נשמר והאופן בו נעשה שימוש במידע האישי אשר נמסר ו/או נאסף בעת השימוש באתר.

על משתמשי האתר למסור בעת ההרשמה לאתר ו/או לצורך שימוש בו את פרטי כתובת הדואר האלקטרוני שבבעלותם, שמם ומספר טלפון ליצירת התקשרות בלבד, (לא יתבקש מידע נוסף, למעט Cookies של מחשבי משתמשי האתר אשר ישמרו אצל מפעילת האתר), על מנת שמפעילת האתר תוכל ליצור אתכם קשר כדי להציע לכם שירותי שיווק באתר גוגל, ברשת החברתית פייסבוק ועוד. יודגש, כי משתמשי האתר נדרשים למסור את המידע המבוקש באופן מלא ונכון. מעצם השימוש באתר ומסירת הפרטים המבוקשים כמפורט לעיל, משתמשי האתר מאשרים כי הפרטים שמסרו הינם נכונים ומדויקים. מפעילת האתר תהיה רשאית, לדרוש קבלת פרטים נוספים ו/או חידוש הפרטים ו/או עדכון או שינוי הפרטים ו/או תהא רשאית למחוק את הפרטים, הכל ייעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין.

מובהר בזאת, כי בעת השימוש באתר יכול שייאסף מידע נוסף על משתמשי האתר, בין היתר, מידע על הרגלי השימוש של משתמשי האתר, שירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומות ו/או מידע אחר אשר עניינו את משתמשי האתר ו/או מיקום של אמצעי התקשרות של משתמשי האתר ו/או מיקומם ו/או עמודים בהם צפו ועוד.

מעצם השימוש באתר משתמשי האתר מוסרים למפעילת האתר וכל מי מטעמה, את המידע הנאסף כמפורט לעיל בהסמכה אישית, ביודעין ומרצון חופשי.

מפעילת האתר עושה ככל שביכולת על מנת לשמור את המידע שנאסף ונמסר אליה על ידי משתמשי האתר, ונוקטת באמצעים לצורך שמירת אבטחת המידע אשר נמסר כדי לשמור על פרטיות משתמשי האתר. אולם, על אף מאמציה הרבים של מפעילת האתר, אין וודאות מוחלט ואפשרות להבטיח מניעה לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

על כן, מפעילת האתר איננה מתחייבת כי המידע שנאסף ונמסר ו/או שירותי האתר יהיו חסינים בוודאות ובאופן מוחלט מפני גישה של גורמים בלתי מורשים למידע הנאסף והנשמר. מפעילת האתר תהא רשאית לערוך שינויים, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוגע להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, ובמקרה שיבוצעו שינויים כאמור תודיע על כך מפעילת האתר בדרך של פרסום הודעה מתאימה באתר ותפרסם את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר בנוסחם המעודכן.

8. שימוש בקבצי Cookies

מובהר בזאת כי מפעילת האתר עושה שימוש בקבצי ה Cookies, המזהים פרטים ממחשבך ו/או מהמכשיר הנייד שלך ו/או מאמצעי תקשורת אחר השייך לך, זאת לצורך זיהוי מהיר ויעיל של משתמשי האתר. קבצי ה Cookies אוספים עבור מפעילת האתר נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימושים של משתמשי האתר ומאמתים את פרטיו לצרכי אבטחת מידע.

מעצם השימוש באתר, משתמשי האתר נותנים את הסכמתם למפעילת האתר לעשות שימוש בקבצי Cookies ולעשות שימוש במידע שנאסף ונאגר בקבצי ה Cookies כדי לזהות את משתמשי האתר.

יודגש כי המידע המצוי על קבצי ה- Cookies הינו מוצפן ומפעילת האתר עושה שימוש זהיר במידע זה באופן בו מפעילת האתר ו/או מי מטעמה הינם אלו אשר חשופים לקבל, לקרוא ולהבין את המידע המצוי על קבצי ה Cookies.

ככל ומשתמשי האתר אינם מעוניינים לקבל קבצי Cookies, באפשרותם לשנות את הגדרות הדפדפן בו הם משתמשים ולהימנע מכך או לחלופין, באפשרותם למחוק את קבצי ה Cookies מן המחשב בו הם משתמשים.

יובהר כי ייתכן מחיקה או נטרול קבצי ה Cookies תגרום להיעדר אפשרות שימוש באתר, כולו או מקצתו.

9. מסירת מידע לצד ג’

ככלל מפעילת האתר תמנע, ככל שהדבר בשליטתה וביכולתה, מחשיפת והעברת פרטים אישיים ומידע הנוגע למשתמשי האתר אל צדדי ג’, למעט במקרים המפורטים כדלקמן:

1. במקרה בו מפעילת האתר תימכר לצד ג’ ו/או תתמזג עם צד ג’ ו/או תמכור או תעביר את פעילותה לצד ג’ אחר, אזי למפעילת האתר תהא זכות להעתיק ו/או להעביר את מלוא המידע והפרטים שנשמרו ו/או נאספו ו/או נמסרו באתר או למפעילת האתר, לרבות אך לא רק מידע אישי וסטטיסטי אודות משתמשי האתר (להלן: “המידע השמור"), לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שהצד אליו יועבר המידע כאמור יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות של האתר.

2. במקרה בו פעולותיו של משתמש פלוני באתר, יימצאו כמפרות ומנוגדות להוראות הדין ו/או זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד ג’ ו/או מפרות את תנאי השימוש ו/או מהוות כתרמית ו/או הטעייה ו/או כניסיון לבצע פעולות כאמור, יימסר המידע השמור באופן הנדרש.

3. במקרה בו משתמש פלוני באתר, ישתתף בפעילויות אשר יוצגו באתר, והפעילות תעשה בשיתוף עם צד ג’, לרבות צד ג’ שאינו מטעם מפעילת האתר.

4. במידה ותתקבל החלטה של ערכאה שיפוטית, לרבות צו שיפוטי, המורה למפעילת האתר ו/או לכל מי מטעמה לחשוף ו/או למסור מידע שמור כאמור לצד ג’.

5. מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע או פרטים אשר יהיו ברשותה ו/או היו ברשותה או ברשות מי מטעמה לצורך התגוננות בכל סכסוך או מחלוקת משפטית או בפני כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה ו/אוהליך משפטי אחר, בין משתמש/י האתר ו/או מי מטעמם לבין מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה.

6. במקרה בו מפעילת האתר תסבור כי יש צורך במסירת המידע השמור כדי למנוע נזק, לגוף או לרכוש, מכל מן וסוג שהוא, באמצעות העברת המידע.

10. שיפוי

משתמשי האתר מתחייבים לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר, ספקיה, לקוחותיה, עובדיה, יועציה ו/או כל מי מטעמה, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה, תשלום, אבדן הכנסה אשר יגרם או עלול להיגרם, בעקיפין או במישרין, עקב כל דרישה ו/או תביעה ו/או הליך משפטי אחר ו/או סנקציה ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו לנזכרים לעיל, במישרין ובעקיפין, בתוספת הוצאות משפטיות ושכר טרחת עור דין שייבחר על ידי מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה (כנזכר לעיל), וזאת עקב הפרת הוראות תנאי השימוש של האתר ו/או הפרת הוראת חוק, תקנה, צו וכד’ על ידי משתמש האתר ו/או עקב כל תביעה ו/או דרישה מצד ג’ כלשהו כנגד מפעילת האתר או כל מי מטעמה.

11. שונות

1. מפעילת האתר תהיה רשאית בכל עת, לסגור את האתר ו/או לערוך בו שינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שזמן, מבלי שתידרש ליתן לכל צד ג’ אחר הודעה מוקדמת על כך. למשתמשי האתר ו/או לכל מי מטעמם ו/או לכל צד ג’ אחר לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בנוגע לסגירת האתר או לביצוע שינויים בו ו/או בנוגע לשיבושים או תקלות אשר עלולים להיות באתר מכל סיבה שהיא.

2. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי האתר יפעל ללא הפרעה ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או הפסקה ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבים או למכשירים סלולאריים או למכשירים טכנולוגיים אחרים של משתמשי האתר ו/או כי לא ייגרמו נזקים ו/או תקלות ו/או קלקולים ו/או שיבושים ו/או כשלים בחומרה ו/או תוכנה ו/או במכשירי תקשורת ו/או בקווי התקשורת של מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמה.

3. למען הסר ספק, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה, תשלום, אבדן הכנסה אשר ייגרם או עלול להיגרם, באופן ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, למשתמשי האתר ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד ג’ אחר ו/או לרכושם עקב כך.

4. מסמך תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הינו כהסכם בין מפעילת האתר לבין כל משתמש באתר ויחולו עליו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע לאתר ו/או לשימוש בו תהא אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.

5. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת שינויים ו/או עדכונים ו/או תוספות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר ועל המשתמש החובה להתעדכן בתנאים המעודכנים מעת לעת.

6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או סטייה כלשהי בין הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר לנתונים אחרים כלשהם בדבר האתר, תגברנה הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר זה בכל דבר ועניין.

12. צור קשר

מפעילת האתר מקפידה לקיים את הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדי ג’ אחרים לשמירה על פרטיותם, כבודם ושמם הטוב. במידה והנך רואה את עצמך נפגע בכל דרך שהיא ממפעילת האתר ו/או עקב פגיעה בפרטיותך ו/או רואה בפרסום או תוכן המוצג באתר כתוכן פוגעני ו/או מעוניין לעיין במידע אשר נאסף ונמסר ממך אל האתר ואל מפעילת האתר ו/או מעוניין להסיר את פרטייך ו/או מידע הנוגע אלייך מהאתר ו/או ממפעילת האתר, ניתן ליצור קשר עם מפעילת האתר בפרטי הקשר הבאים:

שיפון 3, רמת השרון

או בטלפון 077-4904030

או במייל : info@inca.co.il.

צור קשר    נגישות